„Cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit.”
„Všetko právo je ustanovené pre ľudí.”
(Hermogenianus, D.1.5.2)
STRELÁK & PETKOV - Advokátska kancelária
Kontakt:

Na vŕšku 12
811 01 Bratislava
Slovenská republika

tel. / fax: (421-2) 62 41 04 43
  (421-2) 63 81 53 00
e-mail:
office@aksp.sk
  office@petkov.sk

O NÁS

OZNÁMENIE
 
Advokáti:
JUDr. Alan Strelák, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5536
Mgr. Ivan Petkov, advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom SAK pod č. 5748
 
pôvodne vykonávajúci advokáciu podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 586/2013 Z. z.  Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o advokácii“) v združení advokátov Advokátska kancelária STRELÁK & PETKOV so sídlom na Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava:
 
odo dňa 30.7.2016 zmenili spôsob výkonu advokácie podľa zákona č. 586/2013 Z. z.  Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o advokácii“),  keď ku dňu 29.7.2016 ukončili výkon advokácie ako členovia združenia advokátov Advokátska kancelária STRELÁK & PETKOV podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona o advokácii a počnúc týmto dňom vykonávajú advokáciu nasledovne:

JUDr. Alan Strelák
 
samostatne podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona o advokácii. Právne vzťahy advokáta JUDr. Alana Streláka, do ktorých vstúpil v súvislosti s výkonom advokácie do 29.7.2016 ostali touto zmenou nedotknuté. 
 
Kontakt:
JUDr. Alan Strelák, advokát
STRELÁK & PARTNERS
Advokátska kancelária
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava
T: +421 2 62 41 04 43
E-mail: strelak@aksp.sk

Mgr. Ivan Petkov
 
ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným PETKOV & Co s. r. o. advokátska kancelária podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona o advokácii (ďalej len ako „Spoločnosť“). Na základe zmluvy o predaji podniku zo dňa 29.7.2016 vstúpila Spoločnosť do všetkých právnych vzťahov advokáta Mgr. Ivana Petkova založených v súvislosti s jeho výkonom advokácie do 29.7.2016.
 
Kontakt:
PETKOV & Co s. r. o. 
advokátska kancelária 
Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava 
T: +421 2 63 81 53 00
frage / internetové aplikácie © 2009 STRELÁK & PETKOV